ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรม หลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 5

>>Download<<

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรม หลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 5