โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 6

1.บันทึกข้อความ 1.pdf

2.โครงการ พพร.pdf

3.กำหนดการ.pdf

4.ใบสมัคร พพร..docx