แจ้งผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 6

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 6