แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์

 • แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

  มุมดาวน์โหลด

  แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

 • แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)

  มุมดาวน์โหลด

  แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)

 • แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒)

  มุมดาวน์โหลด

  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒)

 • แผนกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๐ (ต่อ)

  มุมดาวน์โหลด

  แผนกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๐ (ต่อ)

 • แผนกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๐

  มุมดาวน์โหลด

  แผนกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๐

 • แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๐)

  มุมดาวน์โหลด

  แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๐)

 • แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๐)

  มุมดาวน์โหลด

  แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๐)

 • แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานกปร. (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖)

  มุมดาวน์โหลด

  แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานกปร. (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖)

 • แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานกปร. (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒)

  มุมดาวน์โหลด

  แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานกปร. (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒)

 • แผนกลยุทธ์สำนักงาน กปร.ใสสะอาด (พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๘)

  มุมดาวน์โหลด

  แผนกลยุทธ์สำนักงาน กปร.ใสสะอาด (พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๘)