รายงานการประชุม/สัมมนา

 • การสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔

  บรรยายหัวข้อ "มาตรฐานธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง (SEBS)"
  โดย : ผศ.ดร.สุขสรรค์  กันตะบุตร
  มุมดาวน์โหลด

  การสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔

 • การสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔

  บรรยายหัวข้อ  "องค์กร CSR พอเพียง"
  โดย ผศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์
  มุมดาวน์โหลด

  การสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔

 • การสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔

  บรรยายหัวข้อ  "ธุรกิจพอเพียงเติมกำไรได้ยั่งยืน"
  โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
  มุมดาวน์โหลด

  การสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔

 • รายงานการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การทบทวนแนวทางปฏิบัติงานการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" วันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๕๒

  ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
  ที่มา : กลุ่มติดตามประเมินผล (สำนักงาน กปร.)
  มุมดาวน์โหลด

  รายงานการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การทบทวนแนวทางปฏิบัติงานการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" วันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๕๒

 • รายงานสรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กปร. พ.ศ. 2553 - 2556

  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำแนกตามหน่วยงาน (จำนวน 282 คน)   Download
  มุมดาวน์โหลด

  รายงานสรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กปร. พ.ศ. 2553 - 2556

 • การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. พ.ศ. 2553-2556" ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2552 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีเจ้นท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

   การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. พ.ศ. 2553-2556" ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2552 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีเจ้นท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  มุมดาวน์โหลด

  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. พ.ศ. 2553-2556" ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2552 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีเจ้นท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 • สำนักงาน กปร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมชลประทาน จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำท่วมแบบบูรณาการในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

  ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอิมแพคคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (อาคาร 9 ) เมืองทองธานี นนทบุรี

  ในการประชุมฯ จะมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การบริหารจัดการน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแนวพระราชดำริ โดยนายจริย์ ตุลยานนท์ และการเสวนาในหัวข้อการบริหารจัดการน้ำท่วมแบบบูรณาการในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา

  มุมดาวน์โหลด

  สำนักงาน กปร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมชลประทาน จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำท่วมแบบบูรณาการในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

 • สรุปการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 นายสายเมือง วิรยศิริ รักษาการที่ปรึกษาด้านการพัฒนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร. หารือร่วมกับ นายคณิต ไชยาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เรื่องการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี

  นายสายเมือง วิรยศิริ รักษาการที่ปรึกษาด้านการพัฒนา กล่าวว่า ในปี 2551 สำนักงาน กปร. มีแนวนโยบายในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยเลือกศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์ฯนำร่อง โดยประเด็นหารือ ประกอบด้วย

  1.ผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของศูนย์ ฯ ที่ผ่านมา

  2.การวางแผนงานและแนวทางการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ

  3.ความพร้อมของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์ฯ

  4.พื้นที่ที่ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ในระยะต่อไป

  นายคณิต ไชยาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ กล่าวว่าการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของทางศูนย์ฯ มีกรอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด “การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งจากยอดเขา สู่ท้องทะเล” ซึ่งการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันมี 3 ระดับ คือ

  1.ระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ให้เป็นศูนย์ศึกษาด้านความรู้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

  2.ภายในประเทศ มีการจัดทำ Website ของศูนย์ฯ

  3.ภายนอกประเทศ มีบริษัทต่างชาติเข้ามาศึกษาดูงานและถ่ายทำสารคดีนำไปเผยแพร่ทาง TV5 Global

  ทั้งนี้ การกำหนดแนวทางดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในระยะต่อไปของศูนย์ฯ ยังคงเป็นรูปแบบเดิม คือ อาศัยการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website และองค์กรภาครัฐและเอกชนในการผลิตและเผยแพร่สารคดีต่าง ๆ แต่จะพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์ฯ ให้ดีขึ้น อาทิ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และเอกสารแนะนำการเยี่ยมชมต่าง ๆ

  อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ พบกับปัญหาในหลายด้าน อาทิ ไม่มีบุคลากรที่จบทางด้านการประชาสัมพันธ์ บุคลากรด้านเทคนิคการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ ป้าย โปสเตอร์ เป็นต้น ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จะดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ และเรื่องงบประมาณ

  ในการนี้ทางสำนักงาน กปร. ได้ขอให้ทางศูนย์ฯ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ ป้าย แผ่นพับ ว่าได้จัดทำเรื่องอะไรบ้าง และมีสภาพเป็นอย่างไร ผลการดำเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ รวมทั้งจำนวนและประเภทของผู้มาเยี่ยมชมศูนย์ฯ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ ทั้ง 6 แห่งต่อไป

  ที่มา :: กองประชาสัมพันธ์
  มุมดาวน์โหลด

  สรุปการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ