หมวด 4

 • IT7-KM03 แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

   ประเด็นยุทธศาตร์ : การพัฒนาระบบการจัดการความรู้
  มุมดาวน์โหลด

  IT7-KM03 แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

 • IT7-KM02 แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

  มุมดาวน์โหลด

  IT7-KM02 แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

 • IT7-KM01 แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

  มุมดาวน์โหลด

  IT7-KM01 แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

 • IT7-KM แบบฟอร์มที่ 1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ปี 2553 (แบบฟอร์ม 1)

  มุมดาวน์โหลด

  IT7-KM แบบฟอร์มที่ 1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ปี 2553 (แบบฟอร์ม 1)

 • IT1-IT4 การวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2553

  มุมดาวน์โหลด

  IT1-IT4 การวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2553