หมวด 1

 • LD-05 ผลการดำเนินงานตามแผนนโยบายกำกับองค์กรที่ดี ปี53

  มุมดาวน์โหลด

  LD-05 ผลการดำเนินงานตามแผนนโยบายกำกับองค์กรที่ดี ปี53

 • LD-05 แผนผังแสดงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกำกับองค์กรที่ดีของสำนักงาน กปร.

  มุมดาวน์โหลด

  LD-05 แผนผังแสดงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกำกับองค์กรที่ดีของสำนักงาน กปร.

 • LD-04 แผนตัวชี้วัดที่สำคัญ Ld4 ปี 53

  มุมดาวน์โหลด

  LD-04 แผนตัวชี้วัดที่สำคัญ Ld4 ปี 53

 • LD-01 แผนผังกระบวนการนำองค์กร สำนักงาน กปร.

  มุมดาวน์โหลด

  LD-01 แผนผังกระบวนการนำองค์กร สำนักงาน กปร.

 • LD-06 แบบ ปอ3 2010

  มุมดาวน์โหลด

  LD-06 แบบ ปอ3 2010

 • LD-06 แบบ ปอ2 2010

  มุมดาวน์โหลด

  LD-06 แบบ ปอ2 2010

 • LD-06แบบ ปอ1 รายงานสตง. 2010

  มุมดาวน์โหลด

  LD-06แบบ ปอ1 รายงานสตง. 2010