เอกสาร

 • คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ "บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)"

  มุมดาวน์โหลด

  คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ "บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)"

 • คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทองค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค "โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง"

  มุมดาวน์โหลด

  คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทองค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค "โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง"

 • คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ "กลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม"

  มุมดาวน์โหลด

  คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ "กลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม"

 • ผลสัมฤทธิ์สร้างองค์ความรู้สู่การขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนังฯ

  มุมดาวน์โหลด

  ผลสัมฤทธิ์สร้างองค์ความรู้สู่การขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนังฯ

 • ๔,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์แห่งมหาชน


  มุมดาวน์โหลด

  ๔,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์แห่งมหาชน

 • สำรอง แตงพลับ "เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง"

  ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ประเภท : เกษตรกรทฤษฎีใหม่
  มุมดาวน์โหลด

  สำรอง แตงพลับ "เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง"

 • ซองเดอร์..ธุรกิจจากท้องทุ่ง

  ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ประเภท : ธุรกิจขนาดย่อม
  มุมดาวน์โหลด

  ซองเดอร์..ธุรกิจจากท้องทุ่ง

 • บ้านท่าเรือ "รวยร่ำวัฒนธรรม...ชุมชนมีสุึข"

  ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
  มุมดาวน์โหลด

  บ้านท่าเรือ "รวยร่ำวัฒนธรรม...ชุมชนมีสุึข"

 • ไม่มีเงิน ก็มีกิน "แบบคุณพ่อจันทร์ที ประทุมภา"

  ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ประเภท : เกษตรกรทฤษฎีใหม่

  มุมดาวน์โหลด

  ไม่มีเงิน ก็มีกิน "แบบคุณพ่อจันทร์ที ประทุมภา"

 • โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

  ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ประเภทหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

  มุมดาวน์โหลด

  โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

 • เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง "เรือนจำแห่งปัญญาสร้างคนดีมีคุณค่าสู่สังคม"

  ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ประเภทหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค 
  มุมดาวน์โหลด

  เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง "เรือนจำแห่งปัญญาสร้างคนดีมีคุณค่าสู่สังคม"

 • ประพันธ์ ศรีสุวรรณ เกษตรกรรมเบาต้นทุนหนุนกำไร

  ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ประเภท : เกษตรกรทฤษฎีใหม่
  มุมดาวน์โหลด

  ประพันธ์ ศรีสุวรรณ เกษตรกรรมเบาต้นทุนหนุนกำไร

 • ดิน น้ำ ลม ไฟ สมดุลสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  เมษายน ๒๕๕๖
  มุมดาวน์โหลด

  ดิน น้ำ ลม ไฟ สมดุลสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • หนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ

  เล่มที่ ๙ ตอน : ตามยายไปวัด
  เมษายน ๒๕๕๖
  มุมดาวน์โหลด

  หนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ

 • หนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ

   เล่มที่ ๘ ตอน : ต้นไม้ของพระราชา
  เมษายน ๒๕๕๖
  มุมดาวน์โหลด

  หนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ

 • หนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ

  เล่มที่ ๗ ตอน : การเดินทางของความสุข
  เมษายน ๒๕๕๖
  มุมดาวน์โหลด

  หนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ

 • หนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือประสมเฉลิมพระเกียรติ

  เล่มที่ ๖ ตอน : เรือใบใจกล้า

  เมษายน ๒๕๕๖

  มุมดาวน์โหลด

  หนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือประสมเฉลิมพระเกียรติ

 • หนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ

  เล่มที่ ๕ ตอน : เมฆน้อยของพระราชา
  เมษายน ๒๕๕๖
  มุมดาวน์โหลด

  หนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ

 • หนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ

  เล่มที่ ๔ ตอน : วาดภาพตามพ่อ
  เมษายน ๒๕๕๖
  มุมดาวน์โหลด

  หนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ

 • หนังสืุอชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ

  เล่มที่ ๓ ตอน : เพลงแผ่นดิน
  เมษายน ๒๕๕๖
  มุมดาวน์โหลด

  หนังสืุอชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ