แผ่นพับ/โปสเตอร์

 • โปสเตอร์ หญ้าแฝก กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต

  ประเภทผลงาน : โปสเตอร์ลักษณะเป็นภาพประกอบการ์ตูน สื่อความรู้เกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ต่างๆของหญ้าแฝก

  สถานที่เผยแพร่ : บริเวณบอร์ดภายในสำนักงาน กปร. 

  ช่วงเวลาเผยแพร่  : เดือน มกราคม พ.ศ. 2552

  ออกแบบและผลิต : ศสท.
  มุมดาวน์โหลด

  โปสเตอร์ หญ้าแฝก กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต

 • โปสเตอร์ ป่าสามอย่าง

  ประเภทผลงาน : โปสเตอร์เผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการปลูกป่า

  สถานที่เผยแพร่ : บริเวณบอร์ดภายในสำนักงาน กปร. 

  ช่วงเวลาเผยแพร่  : พ.ศ. 2552

  ออกแบบและผลิต : ศสท.
  มุมดาวน์โหลด

  โปสเตอร์ ป่าสามอย่าง

 • โปสเตอร์ ป่าในใจคน

  ประเภทผลงาน : โปสเตอร์เผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการปลูกป่า

  สถานที่เผยแพร่ : บริเวณบอร์ดภายในสำนักงาน กปร. 

  ช่วงเวลาเผยแพร่  : พ.ศ. 2552

  ออกแบบและผลิต : ศสท.
  มุมดาวน์โหลด

  โปสเตอร์ ป่าในใจคน

 • โปสเตอร์เดินตามรอยเท้าพ่อ

  ประเภทผลงาน : โปสเตอร์บทพระราชนิพนธ์

  สถานที่เผยแพร่ : บริเวณบอร์ดภายในสำนักงาน กปร. 

  ช่วงเวลาเผยแพร่  : เดือน มกราคม พ.ศ. 2552

  ออกแบบและผลิต : ศสท.
  มุมดาวน์โหลด

  โปสเตอร์เดินตามรอยเท้าพ่อ

 • โปสเตอร์พระดำรัสชุดเดอะมิวสิคอล

  ประเภทผลงาน : แผ่นภาพชุดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีดนตรีประกอบ

  สถานที่เผยแพร่ : บริเวณบอร์ดภายในสำนักงาน กปร.

  ช่วงเวลาที่เผยแพร่ : พ.ศ. 2552

  ออกแบบและผลิต : ศสท.

  มุมดาวน์โหลด

  โปสเตอร์พระดำรัสชุดเดอะมิวสิคอล

 • ภาพชุดแนะนำเว็บไซต์ของสำนักงาน กปร.ประกอบเพลง

  ประเภทผลงาน : แผ่นภาพชุดแนะนำเว็บไซต์ของสำนักงาน กปร. มีดนตรีประกอบ

  สถานที่เผยแพร่ : บริเวณบอร์ดภายในสำนักงาน กปร.  

  ช่วงเวลาเผยแพร่  : พ.ศ. 2552

  ออกแบบและผลิต : ศสท. 
  มุมดาวน์โหลด

  ภาพชุดแนะนำเว็บไซต์ของสำนักงาน กปร.ประกอบเพลง

 • โปสเตอร์ชุด คำสัมภาษณ์ ลปร. สำหรับบทความ เรื่อง "Philosophy for a new age" ปรัชญาสำหรับโลกยุคใหม่


  ประเภทผลงาน :  โปสเตอร์บทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญ ของสำนักงาน กปร.

  สถานที่เผยแพร่ : บริเวณบอร์ดภายในสำนักงาน กปร. 

  ช่วงเวลาเผยแพร่  : เดือน มกราคม พ.ศ. 2552

  ออกแบบและผลิต : ศสท.
  มุมดาวน์โหลด

  โปสเตอร์ชุด คำสัมภาษณ์ ลปร. สำหรับบทความ เรื่อง "Philosophy for a new age" ปรัชญาสำหรับโลกยุคใหม่

 • ภาพชุด "๘ ทศวรรษแห่งการพัฒนา"

   ปีที่พิมพ์ : ๒๕๕๐
  มุมดาวน์โหลด

  ภาพชุด "๘ ทศวรรษแห่งการพัฒนา"