หญ้าแฝก

  • แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ฉบับที่ ๖

    แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

    มุมดาวน์โหลด

    แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ฉบับที่ ๖