งบประมาณต้นทุนต่อหน่วย

 • รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  มุมดาวน์โหลด

  รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 • ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  มุมดาวน์โหลด

  ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560

  มุมดาวน์โหลด

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560

 • รายงานการจัดทำต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี 2560

  รายงานการจัดทำต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี 2560

  1.รายงานวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมฯ 2559.pdf

  2 รายละเอียดการปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม.pdf

  3 รายละเอียดประกอบเกณฑ์การปันส่วนจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย.pdf

  4 รายละเอียดประกอบเณฑ์การปันส่วนจากกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อย.pdf

  5 การปรับปรุงข้อมูลต้นทุนปีก่อนที่ใช้เปรียบเทียบ.pdf

  มุมดาวน์โหลด

  รายงานการจัดทำต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี 2560

 • รายงานการจัดทำต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารประจำปี 2559

  รายงานการจัดทำต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารประจำปี 2559

  1. ที่ กค 0423.3ว22 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 เกณฑ์ประเมินฯ ปี 59.pdf

  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานต้นทุน ที่ 116_2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559.pdf

  3. รายงานการคำนวณและเปรียบเทียบต้นทุนปี 2557 - 2558 (ลงประกาศแล้วเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2559).pdf

  4. อนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพ_2559.pdf

  5. รายงานผลตามแผนเพิ่ม_2559.pdf

  มุมดาวน์โหลด

  รายงานการจัดทำต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารประจำปี 2559

 • รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรมโดยสรุปของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรมโดยสรุปของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  มุมดาวน์โหลด

  รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรมโดยสรุปของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 • ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปี 2557

  ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปี 2557

  มุมดาวน์โหลด

  ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปี 2557

 • คู่มือการใช้ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  คู่มือการใช้ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  มุมดาวน์โหลด

  คู่มือการใช้ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 • การวิเคระห์แนวโน้หน่วยงานที่มีต้นทุนสูงสุด 10 อันดับ ประจำปี 2556

  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
  มุมดาวน์โหลด

  การวิเคระห์แนวโน้หน่วยงานที่มีต้นทุนสูงสุด 10 อันดับ ประจำปี 2556

 • รายงานสรุปต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2556

  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
  มุมดาวน์โหลด

  รายงานสรุปต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2556

 • รายงานสรุปต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2555

  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
  มุมดาวน์โหลด

  รายงานสรุปต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2555

 • หนังสือกรมบัญชีกลางด่วน ที่ กค 0423.2/ว 366 ลวันที่ 30 กันยายน 2558

  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
  มุมดาวน์โหลด

  หนังสือกรมบัญชีกลางด่วน ที่ กค 0423.2/ว 366 ลวันที่ 30 กันยายน 2558

 • แบบประเมินผลของผู้บริหารหรือคณะทำงานต้นทุนผลผลิต ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนผลผลิต ปี 2558

  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
  มุมดาวน์โหลด

  แบบประเมินผลของผู้บริหารหรือคณะทำงานต้นทุนผลผลิต ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนผลผลิต ปี 2558

 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปี 2558

  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
  มุมดาวน์โหลด

  รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปี 2558

 • อนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558

  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
  มุมดาวน์โหลด

  อนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558

 • รายงานการคำนวณและเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตปี 2556 กับปี 2557

  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
  มุมดาวน์โหลด

  รายงานการคำนวณและเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตปี 2556 กับปี 2557

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุน ที่ 9/2558 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558

  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
  มุมดาวน์โหลด

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุน ที่ 9/2558 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558

 • ที่ กค 0423.3/ว402 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เกณฑ์ประเมินฯ ปี 58

  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
  มุมดาวน์โหลด

  ที่ กค 0423.3/ว402 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เกณฑ์ประเมินฯ ปี 58

 • แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตของงานบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
  มุมดาวน์โหลด

  แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตของงานบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 • รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงาน กปร. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  มุมดาวน์โหลด

  รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงาน กปร. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗