ประจำปีงบประมาณ 2560

 • แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 5)

  ประกาศ ณ วันที่ : 29  ธันวาคม 2560
  ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ

  มุมดาวน์โหลด

  แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 5)

 • แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 4)

  ประกาศ ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2560

  ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ

  มุมดาวน์โหลด

  แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 4)

 • แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  ประกาศ ณ วันที่ : 15 กันยายน 2560

  ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ

  มุมดาวน์โหลด

  แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 • แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3)

  ประกาศ ณ วันที่ : 15 กันยายน 2560

  ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ

  มุมดาวน์โหลด

  แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3)

 • แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม (เงินจูงใจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  ประกาศ ณ วันที่ : ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๐

  ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ

  มุมดาวน์โหลด

  แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม (เงินจูงใจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 • แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑)

  ประกาศ ณ วันที่ : ๔  สิงหาคม ๒๕๖๐
  ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ

  มุมดาวน์โหลด

  แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑)

 • แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒)

  ประกาศ ณ วันที่ : ๔  สิงหาคม ๒๕๖๐
  ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ

  มุมดาวน์โหลด

  แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒)

 • แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑)

  ประกาศ ณ วันที่ : ๗  กรกฎาคม ๒๕๖๐
  ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ

  มุมดาวน์โหลด

  แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑)

 • แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  ประกาศ ณ วันที่ : ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๖๐

  ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ

  มุมดาวน์โหลด

  แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 • แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  มุมดาวน์โหลด

  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 • แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  มุมดาวน์โหลด

  แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐