ประจำปีงบประมาณ 2560

 • แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  ประกาศ ณ วันที่ : ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๖๐

  ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ

  มุมดาวน์โหลด

  แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 • แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  มุมดาวน์โหลด

  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 • แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  มุมดาวน์โหลด

  แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐