ประจำปีงบประมาณ 2560

  • แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

    มุมดาวน์โหลด

    แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  • แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

    มุมดาวน์โหลด

    แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐