คำรับรองการปฏิบัติราชการ

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๗

  มุมดาวน์โหลด

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๗

 • รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙

  มุมดาวน์โหลด

  รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

  มุมดาวน์โหลด

  คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑