กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

 • กฏกระทรวง (หน่วยงานอื่น)

  กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

  ข้อมูล ณ วันที่ : 4 กันยายน 2560

  มุมดาวน์โหลด

  กฏกระทรวง (หน่วยงานอื่น)

 • กฎกระทรวง (ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ)

  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560

  ข้อมูล ณ วันที่ : 4 กันยายน 2560

  มุมดาวน์โหลด

  กฎกระทรวง (ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ)

 • กฎกระทรวง (พัสดุที่รัฐส่งเสริม)

  กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560

  ข้อมูล ณ วันที่ : 4 กันยายน 2560

  มุมดาวน์โหลด

  กฎกระทรวง (พัสดุที่รัฐส่งเสริม)

 • กฎกระทรวง (วงเงิน)

  กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560

  ข้อมูล ณ วันที่ : 4 กันยายน 2560

  มุมดาวน์โหลด

  กฎกระทรวง (วงเงิน)

 • กฎกระทรวง (ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา)

  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560

  ข้อมูล ณ วันที่ : 4 กันยายน 2560

  มุมดาวน์โหลด

  กฎกระทรวง (ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา)

 • กฎกระทรวง (ค่าจ้างออกแบบ)

  กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560

  ข้อมูล ณ วันที่ : 4 กันยายน 2560

  มุมดาวน์โหลด

  กฎกระทรวง (ค่าจ้างออกแบบ)

 • กฎกระทรวง (อุทธรณ์)

  กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560

  ข้อมูล ณ วันที่ : 4 กันยายน 2560

  มุมดาวน์โหลด

  กฎกระทรวง (อุทธรณ์)