เอกสารติดตาม/ประเมินผลโครงการ

 • รายงานการประเมินผลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชุนเขาซับแกงไก่ จังหวัดลพบุรี (เล่มใหญ่)

  ที่มา : สำนักติดตามประเมินผล

  ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

  มุมดาวน์โหลด

  รายงานการประเมินผลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชุนเขาซับแกงไก่ จังหวัดลพบุรี (เล่มใหญ่)

 • การประเมินผลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชุนเขาซับแกงไก่ จังหวัดลพบุรี (เล่มเล็ก)

  ที่มา : สำนักติดตามประเมินผล

  ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

  มุมดาวน์โหลด

  การประเมินผลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชุนเขาซับแกงไก่ จังหวัดลพบุรี (เล่มเล็ก)

 • สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี

  ที่มา : สำนักติดตามประเมินผล

  ข้อมูล ณ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

  มุมดาวน์โหลด

  สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี

 • รายงานการประเมินผล โครงการห้วยใหญ่วังแขม (เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ) อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

  ที่มา : กลุ่มติดตามประเมินผล

  ข้อมูล ณ กรกฎาคม ๒๕๕๓

  มุมดาวน์โหลด

  รายงานการประเมินผล โครงการห้วยใหญ่วังแขม (เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ) อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

 • การประเมินผลงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  ที่มา : กลุ่มติดตามประเมินผล

  ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

  มุมดาวน์โหลด

  การประเมินผลงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • การประเมินผลงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  ที่มา : กลุ่มติดตามประเมินผล

  ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

  มุมดาวน์โหลด

  การประเมินผลงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • การประเมินผลงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  ที่มา : กลุุ่มติดตามประเมินผล

  ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

  มุมดาวน์โหลด

  การประเมินผลงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • การประเมินผลงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  ที่มา : กลุ่มติดตามประเมินผล

  ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

  มุมดาวน์โหลด

  การประเมินผลงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • โครงการประเมินผลการดำเนินงานขยายผลศูนย์ศึกษากาารพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

  ที่มา : กลุ่มติดตามประเมินผล

  ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

  มุมดาวน์โหลด

  โครงการประเมินผลการดำเนินงานขยายผลศูนย์ศึกษากาารพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

 • รายงานการติดตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร-นครพนม

  ที่มา : กลุ่มติดตามประเมินผล

  ข้อมูล ณ  ตุลาคม ๒๕๕๒

  มุมดาวน์โหลด

  รายงานการติดตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร-นครพนม

 • รายงานการประเมินผลการดำเนินการขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

  ที่มา : กลุ่มติดตามประเมินผล

  ข้อมูล ณ กลุ่มภาพันธ์ ๒๕๕๓

  มุมดาวน์โหลด

  รายงานการประเมินผลการดำเนินการขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ