เอกสารติดตาม/ประเมินผลโครงการ

 • สรุปรายงานการติดตามประเมินผล ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • ที่มา: กลุ่มติดตามประเมินผล
  • ข้อมูล ณ วันที่: 23 พฤษภาคม 2561
  มุมดาวน์โหลด

  สรุปรายงานการติดตามประเมินผล ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • คู่มือการจัดทำตัวชี้วัด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • ที่มา: กลุ่มติดตามประเมินผล
  • ข้อมูล ณ วันที่: 23 เมษายน 2561
  มุมดาวน์โหลด

  คู่มือการจัดทำตัวชี้วัด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

  • ที่มา: กลุ่มติดตามประเมินผล
  • ข้อมูล ณ วันที่: 23 เมษายน 2561
  มุมดาวน์โหลด

  คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

 • คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาการเกษตร

  • ที่มา: กลุ่มติดตามประเมินผล
  • ข้อมูล ณ วันที่: 23 เมษายน 2561
  มุมดาวน์โหลด

  คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาการเกษตร

 • คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาที่ดิน

  • ที่มา: กลุ่มติดตามประเมินผล
  • ข้อมูล ณ วันที่: 23 เมษายน 2561
  มุมดาวน์โหลด

  คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาที่ดิน

 • คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาป่าไม้

  • ที่มา: กลุ่มติดตามประเมินผล
  • ข้อมูล ณ วันที่: 23 เมษายน 2561
  มุมดาวน์โหลด

  คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาป่าไม้

 • คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

  • ที่มา: กลุ่มติดตามประเมินผล
  • ข้อมูล ณ วันที่: 23 เมษายน 2561
  มุมดาวน์โหลด

  คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

 • รายงานผลการศึกษา การจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • ที่มา: กลุ่มติดตามประเมินผล
  • ข้อมูล ณ วันที่: 23 เมษายน 2561
  มุมดาวน์โหลด

  รายงานผลการศึกษา การจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • สรุปรายงานผลการศึกษา การจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • ที่มา: กลุ่มติดตามประเมินผล
  • ข้อมูล ณ วันที่: 23 เมษายน 2561
  มุมดาวน์โหลด

  สรุปรายงานผลการศึกษา การจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • รายงานการประเมินผลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชุนเขาซับแกงไก่ จังหวัดลพบุรี (เล่มใหญ่)

  • ที่มา: กลุ่มติดตามประเมินผล
  • ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2561
  มุมดาวน์โหลด

  รายงานการประเมินผลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชุนเขาซับแกงไก่ จังหวัดลพบุรี (เล่มใหญ่)

 • การประเมินผลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชุนเขาซับแกงไก่ จังหวัดลพบุรี (เล่มเล็ก)

  • ที่มา: กลุ่มติดตามประเมินผล
  • ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2561
  มุมดาวน์โหลด

  การประเมินผลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชุนเขาซับแกงไก่ จังหวัดลพบุรี (เล่มเล็ก)

 • สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี

  • ที่มา: กลุ่มติดตามประเมินผล
  • ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2557
  มุมดาวน์โหลด

  สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี

 • รายงานการประเมินผล โครงการห้วยใหญ่วังแขม (เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ) อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

  • ที่มา: กลุ่มติดตามประเมินผล
  • ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2553
  มุมดาวน์โหลด

  รายงานการประเมินผล โครงการห้วยใหญ่วังแขม (เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ) อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

 • การประเมินผลงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • ที่มา: กลุ่มติดตามประเมินผล
  • ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2553
  มุมดาวน์โหลด

  การประเมินผลงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • การประเมินผลงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • ที่มา: กลุ่มติดตามประเมินผล
  • ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2553
  มุมดาวน์โหลด

  การประเมินผลงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • การประเมินผลงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • ที่มา: กลุ่มติดตามประเมินผล
  • ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2553
  มุมดาวน์โหลด

  การประเมินผลงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • การประเมินผลงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • ที่มา: กลุ่มติดตามประเมินผล
  • ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2553
  มุมดาวน์โหลด

  การประเมินผลงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • โครงการประเมินผลการดำเนินงานขยายผลศูนย์ศึกษากาารพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

  • ที่มา: กลุ่มติดตามประเมินผล
  • ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2553
  มุมดาวน์โหลด

  โครงการประเมินผลการดำเนินงานขยายผลศูนย์ศึกษากาารพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

 • รายงานการติดตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร-นครพนม

  • ที่มา: กลุ่มติดตามประเมินผล
  • ข้อมูล ณ ตุลาคม 2552
  มุมดาวน์โหลด

  รายงานการติดตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร-นครพนม

 • รายงานการประเมินผลการดำเนินการขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

  • ที่มา: กลุ่มติดตามประเมินผล
  • ข้อมูล ณ กลุ่มภาพันธ์ 2553
  มุมดาวน์โหลด

  รายงานการประเมินผลการดำเนินการขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ