รายงานการปฏิบัติราชการ

 • รายงานคำรับรอง ปี 2550 รอบ 12 เดือน

  รายงานคำรับรอง ปี 2550 รอบ 12 เดือน
  มุมดาวน์โหลด

  รายงานคำรับรอง ปี 2550 รอบ 12 เดือน

 • รายงานคำรับรอง ปี 2550 รอบ 9 เดือน

  รายงานคำรับรอง ปี 2550 รอบ 9 เดือน
  มุมดาวน์โหลด

  รายงานคำรับรอง ปี 2550 รอบ 9 เดือน

 • รายงานคำรับรอง ปี ๒๕๕๑ รอบ ๖ เดือน

  รายงานคำรับรอง ปี ๒๕๕๑ รอบ ๖ เดือน
  มุมดาวน์โหลด

  รายงานคำรับรอง ปี ๒๕๕๑ รอบ ๖ เดือน

 • รายงานประเมินผลตนเอง (Sar Card) ปี 2549 รอบ 6 เดือน

  รายงานประเมินผลตนเอง (Sar Card) ปี 2549 รอบ 6 เดือน
  มุมดาวน์โหลด

  รายงานประเมินผลตนเอง (Sar Card) ปี 2549 รอบ 6 เดือน

 • รายงานผลการปฏิบัติราชการ และรายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ (ตุลาคม ๒๕๔๙ - มีนาคม ๒๕๕๐)

  มุมดาวน์โหลด

  รายงานผลการปฏิบัติราชการ และรายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ (ตุลาคม ๒๕๔๙ - มีนาคม ๒๕๕๐)

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙

  มุมดาวน์โหลด

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙

 • รายงานผลการปฏิบัติราชการ และรายละเอียดตัวชี้วัด ประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙

  มุมดาวน์โหลด

  รายงานผลการปฏิบัติราชการ และรายละเอียดตัวชี้วัด ประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘

  มุมดาวน์โหลด

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘

 • รายละเอียดตัวชี้วัด ประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘

  มุมดาวน์โหลด

  รายละเอียดตัวชี้วัด ประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๗

  มุมดาวน์โหลด

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๗

 • เอกสารประกอบการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๗

  มุมดาวน์โหลด

  เอกสารประกอบการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๗

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

  มุมดาวน์โหลด

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ รอบ ๖ เดือน

  มุมดาวน์โหลด

  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ รอบ ๖ เดือน