ระเบียบ กฎหมาย คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน วัตุถประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

  ลงข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560

  มุมดาวน์โหลด

  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน วัตุถประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

 • กรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กปร.

  ลงข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560

  มุมดาวน์โหลด

  กรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กปร.

 • แผนผังกระบวนการในการแก้ไขปัญหาแก่ราษฎรผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา

  มุมดาวน์โหลด

  แผนผังกระบวนการในการแก้ไขปัญหาแก่ราษฎรผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา

 • แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ

  : พฤษภาคม ๒๕๕๔
  มุมดาวน์โหลด

  แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ

 • กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

  กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
  มุมดาวน์โหลด

  กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

 • ประกาศ::กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๑

  ประกาศ::กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๑
  มุมดาวน์โหลด

  ประกาศ::กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๑

 • ระเบียบสำนักงาน กปร.ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินคดี พ.ศ. 2545

  ระเบียบสำนักงาน กปร.ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินคดี พ.ศ. 2545
  มุมดาวน์โหลด

  ระเบียบสำนักงาน กปร.ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินคดี พ.ศ. 2545

 • กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน กปร. พ.ศ.2545

  กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน กปร. พ.ศ.2545
  มุมดาวน์โหลด

  กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน กปร. พ.ศ.2545

 • มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในสำนักงาน กปร.

  มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในสำนักงาน กปร.
  มุมดาวน์โหลด

  มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในสำนักงาน กปร.

 • ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พ.ศ.2547

  ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พ.ศ.2547
  มุมดาวน์โหลด

  ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พ.ศ.2547

 • รายงานสรุปเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ "สำนักงาน กปร. ใสสะอาด"

  มุมดาวน์โหลด

  รายงานสรุปเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ "สำนักงาน กปร. ใสสะอาด"