ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ::รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างผลิตหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ชุด ความรู้จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา จำนวน ๑๔ ฉบับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ


ที่มา : กลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔
-----------------------------