ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ::คุณสมบัติผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ประมวลพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน


ที่มา : กลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔
----------------------------