ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทอดพระเนตร “นิทรรศการ “๓๐ปีพระบารมีมหาราชา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ”ใน “งานวันลองกอง ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๕๕”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จทอดพระเนตร 
“นิทรรศการ “๓๐ ปีพระบารมีมหาราชา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ”

ใน “งานวันลองกอง ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๕๕”              วันอังคาร ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงานวันลองกอง ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๕๕”  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕  ณ  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ เมืองนราธิวาส    ภายในงานจัดให้มี การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของส่วนราชการและเอกชน จำนวน ๒๙ ร้าน   การประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การแข่งขันและการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรทั่วไปตลอดงาน

 

              ในโอกาสนี้ได้เสด็จฯทอดพระเนตรร้านนิทรรศการงานวันลองกองที่ส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมจัดขึ้น จำนวน ๒๙ หน่วยงาน และงานกระจูดร่วมจัดอยู่ภายในบริเวณเดียวกัน   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ร่วมจัดแสดงผลงานเกี่ยวกับ “๓๐ ปีพระบารมีมหาราชา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ”โดยจัดแสดงนิทรรศการ รูปแบบจำลองผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนา   พิกุลทองฯ ที่ได้ขยายผลการพัฒนาไปยังพื้นที่เกษตรกรโดยส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรด้านต่าง ๆ เช่น การทำนาข้าว  การปลูกปาล์มน้ำมัน  การเพาะเห็ด การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงปลา การทำนาผักบุ้ง ซึ่งมีเกษตรกรเจ้าของพื้นที่ มาร่วมนำเสนอการดำเนินงานในพื้นที่   จัดโดยงานพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ              ทรงพระดำเนินถึงร้านนิทรรศการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นายเกรียงศักดิ์  หงษ์โต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   นายปรีดา  ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒  นายปรีชา  โพธิ์ปาน  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เฝ้าฯรับเสด็จ

ที่มา : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ