ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดนิทรรศการ "มหัศจรรย์หญ้าแฝก" ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดนิทรรศการ "มหัศจรรย์หญ้าแฝก"
ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕              วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น ๒ บริเวณลาน Life Style Hall เพื่อทรงเปิดงานนิทรรศการ “มหัศจรรย์หญ้าแฝก” โดยมีคณะผู้บริหาร มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เฝ้าฯ รับเสด็จ

    

             นิทรรศการ “มหัศจรรย์หญ้าแฝก” จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร) กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เพื่อเผยแพร่ถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของหญ้าแฝก ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้จุดประกายและริเริ่มในการนำหญ้าแฝกมาเผยแพร่สู่ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะเกษตรกรได้นำวิธีการปลูกหญ้าแฝกไปใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงปรับสภาพพื้นที่เพาะปลูก ส่งผลให้เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และนอกเหนือจากการนำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำแล้ว ใบของหญ้าแฝก ยังสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย ทั้งผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ตะกร้า กระเป๋า ของที่ระลึก และผลงานที่ชนะเลิศการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง และเสื้อผ้า

    

             นิทรรศการงาน “มหัศจรรย์หญ้าแฝก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ลาน Life Style Hall ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการ Interactive และการ์ตูน Animation ถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำได้อย่างน่าสนใจ  และผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก และเลือกซื้อสินค้า “ภัทรพัฒน์” ผลิตผลจากการพัฒนา จากพระเมตตาและน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่

   

ที่มา : สำนักแผนงานและวิเทศสัมพันธ์