ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินฯไปยังแปลงนาสาธิตฯ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

             

              วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทรงติดตามและทอดพระเนตรผลการดำเนินงานการจัดทำแปลงนาสาธิตในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการทำนาในรูปแบบที่ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี ในการนี้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต เหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร. นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เหล่าพ่อค้า ประชาชน เฝ้าฯรับเสด็จ พร้อมกันนี้ได้ทรงเกี่ยวข้าวพันธุ์ดีในแปลงนาเพื่อพระราชทานให้แก่ผู้แทนเกษตรกรจำนวน ๑๐ ราย

   

              จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา และทอดพระเนตรการดำเนินงานพัฒนาพลังงานทดแทนจากข้าว ตลอดจนการดำเนินงานของโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา และทรงเสด็จเยี่ยมราษฎร ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ.

   

ที่มา : สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ภาคกลาง