ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ครั้งที่ ๑๖ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ครั้งที่ ๑๖
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  จังหวัดนครนายก
วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมีพลโทพอพล มณีรินทร์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นายสุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นักเรียนนายร้อย และเกษตรกรในจังหวัดนครนายก ร่วมรับเสด็จฯ

  
 
            เมื่อเสด็จพระราชดำเนินมาถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานแปลงสาธิตการเกษตร ในการนี้ นายพรชัย วนิชนพรัตน์ เกษตรจังหวัดนครนายก ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการกระจายพันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ข้าว กข ๓๑ (ปทุมธานี ๘๐) สรุปว่า ตามที่ได้รับพันธุ์ข้าวจำนวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕5 นั้น สำนักงานเกษตรจังหวัดได้มอบให้เกษตรกรสมาชิกศูนย์ข้าวบ้านหนองตะลุมพุก หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน ๑๐ ราย ซึ่งเริ่มเพาะปลูกเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ และเก็บเกี่ยวเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้ผลผลิตรวม ๗๕,๐๐๐ กิโลกรัม จากนั้นจะกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว (ครั้งที่ ๑) ให้แก่เกษตรกร ๑๕ ราย ในหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านพริก รวมจำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม เพื่อเพาะปลูกในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ และคาดว่าจะเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖  (คาดมีผลผลผลิต ๑๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม) และจะการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว (ครั้งที่ ๒) ให้แก่เกษตรกร ๒๐ ราย ในหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านพริก รวมจำนวน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม เพื่อเพาะปลูกในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ และคาดว่าจะเก็บเกี่ยวในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ (คาดมีผลผลผลิต ๑๖๐,๐๐๐ กิโลกรัม) จากนั้นจะกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว (ครั้งที่ ๓) ให้แก่เกษตรกร ๓๐ ราย ในหมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านพริก รวมจำนวน ๖,๐๐๐ กิโลกรัม เพื่อเพาะปลูกในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ และคาดว่าจะเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ (คาดมีผลผลผลิต ๒๔๐,๐๐๐ กิโลกรัม)

   

ที่มา : สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ภาคกลาง