ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗วันจันทร์ที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เสด็จพระราชดำเนินไปกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน และเสด็จไปยังฝายน้ำบ้านจารย์ ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ และศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ โดยมี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร.  นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน และคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ  
วันอังคาร ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ หมู่ที่ ๗ บ้านทอง ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 
- ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านฮ็อง หมู่ที่ ๒ ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ 
โดยมี หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว นายดนุชา สินธวานนท์ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กปร. และคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ


วันพุธ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายดนุชา สินธวานนท์ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กปร. และคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ
- ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนวิถีอีสาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
แหล่งข่าว : สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 2
รายงานข่าว ณ วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2557