ข่าวประชาสัมพันธ์

พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมี ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พลโทชาญชัย ยศสุนทร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดร. ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. และนายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นักเรียนนายร้อย และเกษตรกรในจังหวัดนครนายก ร่วมรับเสด็จฯ

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินมาถึงพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรนิทรรศการและทรงรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน  ณ อาคารเอนกประสงค์ ดังนี้
                      • นายอภิชาต ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 
กราบบังคมทูลถวายรายงานกิจกรรมการปลูกข้าวในฤดูนาปี ๒๕๕๗ 
       (๑) วิธีการปลูกข้าวในแปลงสาธิตการเกษตร ซึ่งในปีการผลิต ปี ๒๕๕๗ 
ได้ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีวิธีการปลูก ๒ วิธี
     วิธีที่ ๑ ปลูกด้วยรถปักดำแบบนั่งขับ ในแปลงที่ ๑ ๓ ๔ ๕ ๖ และ ๗ พื้นที่รวม ๖.๔๙ ไร่ 
     วิธีที่ ๒ ปลูกด้วยวิธีการโยนกล้าในแปลงที่ ๒ และ ๘ พื้นที่รวม ๑.๕๖ ไร่
     (๒) วิธีการดูแลรักษาแปลงสาธิตการเกษตรได้ดำเนินการโดย ๒ วิธี คือ 
                    - การปลูกข้าวแบบเกษตรเคมีในแปลงที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔ พื้นที่รวม ๔.๑๓ ไร่ 
            - การปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ในแปลงที่ ๕ ๖ ๗ และ ๘ พื้นที่ ๓.๙๒ ไร่ 
                      • เกษตรจังหวัดนครนายก กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ซึ่งเก็บเกี่ยวได้จากแปลงนาสาธิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑,๓๐๐ กิโลกรัม ให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านคลองสะท้อน หมู่ที่ ๔ ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกเพื่อกระจายให้แก่สมาชิกจำนวน ๑๔ ราย นำไปปลูกในช่วงฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๗
                      • ผู้แทนนักเรียนนายร้อย กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจนักเรียนนายร้อย
                (๑) ทำนาชีวภาพ ได้มีการปลูกข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่ในพื้นที่ ๓ ไร่ โดยวิธีชีวภาพเมื่อเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตข้าวเปลือกจำนวน ๓๐ ถัง
(๒) ปลูกผักปลอดสารพิษ ทั้งผักสวนครัวและผักพื้นบ้าน ได้ผลผลิต ดังนี้ 
 - ผักคะน้า มีผลผลิตจำนวน ๕ กิโลกรัม 
 - พริกชี้ฟ้า มีผลผลิตจำนวน ๕ กิโลกรัม
 - มะนาว จำนวน ๕๐ ต้น ให้ผลผลิตจำนวน ๑,๕๐๐ กิโลกรัม
                        (๓) ทำน้ำหมักชีวภาพ โดยนำเศษผักและเศษอาหารที่เหลือจากการประกอบเลี้ยงของโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อยมาทำน้ำหมักชีวภาพ ได้ผลผลิตหัวเชื้อ EM จำนวน ๕๐ ลิตร และขยายหัวเชื้อได้อีก ๔๐๐ ลิตร นำไปใช้บำรุงดินในแปลงผัก ส่วนที่เหลือจะทำการขยายหัวเชื้อ เพื่อนำไปใช้ในการทำนาชีวภาพในปีต่อไป
          (๔) ขยายพันธุ์พืช โดยตอนกิ่งมะนาวและผักหวานบ้าน ได้กิ่งพันธุ์มะนาว จำนวน ๔๐ กิ่ง และผักหวานบ้าน จำนวน ๖๐ กิ่ง
(๕) ทดลองเพาะเห็ดนางฟ้าพันธุ์ภูฐานซึ่งเป็นเห็ดที่ดูแลง่ายให้ผลผลิตสูง จำนวน ๑๐๐ ก้อน เมื่อระยะเวลาผ่านไป ๓  สัปดาห์ ให้ผลผลิตราว ๑๐ กิโลกรัมต่อครั้ง และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานประมาณ ๒ – ๓ เดือน 
                      • อธิบดีกรมประมง กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการสาธิตการเลี้ยงกบ
ในนาข้าว โดยปล่อยกบจำนวน ๕๐๐ ตัว ลงเลี้ยง เมื่อต้นข้าวมีอายุตั้งแต่ ๔๐ วัน ขึ้นไป เมื่อครบ ๑๐๐ วัน แล้ว นำไปชั่งน้ำหนัก พบว่า กบมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตัวละ ๒๒๐ กรัม 
                      • อธิบดีกรมปศุสัตว์ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการเจริญเติบโตของเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี ที่ทรงปล่อยรวม ๑๐ ตัว เพื่อช่วยกำจัดวัชพืช แมลง หอย และศัตรูข้าวต่างๆ พบว่าเมื่ออายุครบ ๒๘ สัปดาห์ เป็ดได้เริ่มออกไข่ และสามารถจะปล่อยเลี้ยงในแปลงนาได้ในอัตรา ๔๐ – ๕๐ ตัว/ไร่ ในฤดูการทำนาต่อไป

พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประทับรถเกี่ยวนวดข้าวพระที่นั่ง เพื่อทรงเกี่ยวข้าวในแปลงสาธิตการเกษตรที่ ๕ ซึ่งได้ทรงปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี ๑ ด้วยรถดำนาพระที่นั่ง เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ทรงเก็บเกี่ยวผลผลิตบนคันนาซึ่งได้ปลูก ถั่วฝักยาว แตงกวา บวบ และมะเขือม่วง เพื่อสร้างระบบนิเวศวิศวกรรม ในการป้องกันแมลงศัตรูพืช 
จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงหว่านเมล็ดถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท ๘๔ – ๑ ในแปลงสาธิตการเกษตรที่ ๑ และหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองในแปลงสาธิตการเกษตรที่ ๒ เพื่อเป็นการปรับปรุงบำรุงดินหลังฤดูการทำนา

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพิธีสู่ขวัญข้าวซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา มุ่งหมายเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ชาวนา ตามความเชื่อที่ว่า การกราบไหว้บูชาพระแม่โพสพ จะทำให้ข้าวให้ผลผลิตที่ดี ปราศจากศัตรูพืชและสัตว์ทำลาย 

ทรงเยี่ยมราษฎร และเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยรถยนต์พระที่นั่ง


แหล่งข่าว : สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 1
รายงานข่าว ณ วันที่ : 18 ธันวาคม 2557