ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เพื่อทำพิธีเปิดป้ายโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน พร้อมกับเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าฯรับเสด็จ ในการนี้ เลขาธิการ กปร. รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.