ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักราชเลขาธิการ กรมชลประธาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) และมหาวิทยาลัยบูรพา

ร่วมประชุมหารือโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพมหานคร