ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

จัดพิธีส่งมอบโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่าง LED เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี       โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นผู้รับมอบและกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กปร. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้มอบโครงการฯ พร้อมด้วยนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และสำนักงาน กปร. เข้าร่วมในครั้งนี้


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.