ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักงาน กปร. จัดบรรยายสรุปให้แก่คณะผู้รับทุนของโครงการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Sufficiency Economy Philosophy towards a Sustainable Development”สำนักงาน กปร. จัดบรรยายสรุปให้แก่คณะผู้รับทุนของโครงการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ  
หลักสูตร
 “Sufficiency Economy Philosophy towards a Sustainable Development”
 

            เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. นางสาวธัญทิตตา นาครทรรพ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่จาก กวส. ได้ต้อนรับและจัดบรรยายสรุปภาษาอังกฤษเรื่อง เรื่อง“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (The Philosophy of Sufficiency Economy)” ณ ห้องประชุม 201 สำนักงาน กปร. ให้แก่คณะ ฯ ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร จำนวน 20 คน จาก 18 ประเทศ และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 3 คน ทั้งนี้ โครงการ ฯ ดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ งาน ได้ให้ความสนใจในเรื่องแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี โดยคณะ ฯ ได้สอบถามถึงในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความท้าทายในการนำหลักปรัชญาและเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาประเทศหลังวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2540 วิธีการลดสารเคมีและการปลูกพืชปลอดสารพิษในภาคเกษตรและการรับความรู้ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ รวมไปถึง การสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน