ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : ผลผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (19 กรกฎาคม 2560)

ประกาศ : ผลผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 


ประกาศ ณ วันที่ : 19 กรกฎาคม 2560

ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ