ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 (เวลา 09.00 น.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

เพื่อทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก พร้อมกับทรงตัดริบบิ้นเปิดป้ายห้องสมุดมีชีวิตค่ายสิรินธร ร่วมกับ TK Park และทอดพระเนตรนิทรรศการกิจกรรมกลุ่มมวลชนค่ายสิรินธร (ญาลันนันบารู) จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้า ฯ รับเสด็จในครั้งนี้Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.