ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ติดตามงานโครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนา ฯ ( หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 31-10-60)หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  ฉบับวันที่ 31 ตุลาคม  2560