ข่าวประชาสัมพันธ์

ราคากลาง : การจัดพิมพ์ซ้ำหนังสือ The Philosophy of suffciency Economy The Greatest Gift from the king จำนวน 2,000 เล่ม (3 พฤศจิกายน 2560)


ราคากลาง : การจัดพิมพ์ซ้ำหนังสือ The Philosophy of suffciency Economy The Greatest Gift from the king จำนวน 2,000 เล่ม


ประกาศ ณ วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2560

ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ