ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 (เวลา14.00 น.) พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี และคณะเดินทางไปยังโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง 16 พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานจากผู้แทนกรมชลประทาน เยี่ยมชมพื้นที่โครงการฯ และพบปะราษฎร สืบเนื่องมาจากราษฎรหมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำบริเวณนิคมพัฒนา เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลนิคมพัฒนา ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง 16 พร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งนับเป็นโครงการแรกในเขตพื้นภาคใต้ที่ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนงาน และงบประมาณ โดยเมื่อโครงการฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน 7,412 คน 2,215 ครัวเรือน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดปี

Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร