ข่าวประชาสัมพันธ์

ราคากลาง : การจัดแสดงนิทรรศการตามรอยพระบาท ปราชญ์แห่งการพัฒนา ณ สวนหลวง ร. 9 กรุงเทพฯ (10 พฤศจิกายน 2560)

ราคากลาง : การจัดแสดงนิทรรศการตามรอยพระบาท ปราชญ์แห่งการพัฒนา ณ สวนหลวง ร. 9 กรุงเทพฯประกาศ ณ วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2560

ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ