ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 7

พร้อมกับบรรยายพิเศษ เรื่อง “จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา” โดยมีนายสมบูรณ์ วงค์กาด รองเลขาธิการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรม และนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. มอบของที่ระลึก โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2561 มีระยะเวลาทั้งสิ้น 23 วัน มีข้าราชการจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน และมูลนิธิ ตลอดจนข้าราชการของสำนักงาน กปร. รวม 39 หน่วยงาน จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพมหานคร

 Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.