ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส

             พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยปัญหาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งแต่ละพื้นที่มีปัญหาแตกต่างกัน "ป่าพรุโต๊ะแดง" เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการดูแลรักษาป่าพรุโต๊ะแดง และแนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้มีการกำหนดขอบเขตป่าพรุ เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าพรุซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญให้คงความอุดมสมบูรณ์

            การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ กำหนดจัดขึ้น 3 ครั้ง ประกอบด้วย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เชิงวิชาการ และเชิงบูรณาการ สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง” ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางในการขจัดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ราษฎรเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงให้บังเกิดประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริให้บังเกิดความยั่งยืนต่อไปCr : นายช่างภาพ สำนักงานกปร.