ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปพระราชกรณียกิจและพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เสด็จพระราชดำเนิน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน

      วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๒๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. พลตำรวจโท ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เฝ้า ฯ รับเสด็จ

       โอกาสนี้ ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน และเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน จากนั้น พันตำรวจโท วันชัย กุลโสภณ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ และปัญหาการขาดแคลนน้ำของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน นายแพทย์ดนัย ธีรันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคอุปโภค

          ในการนี้ ได้มีพระราชกระแสถึงคุณภาพน้ำของน้ำดิบสำหรับการอุปโภคบริโภค ซึ่งนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบบังคมทูลว่า ส่วนใหญ่น้ำดิบจะมีปัญหา เนื่องจากน้ำบาดาลมีสนิม ส่วนน้ำฝนก็มีรางรองรับน้ำฝน แต่คุณภาพน้ำไม่ดีเหมือนสมัยก่อน และปัญหาที่สำคัญคือการบำรุงรักษาระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในระยะยาวไม่ดีพอ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. กราบบังคมทูลว่า ภาคเอกชนยินดีเข้ามาสนับสนุนการบำรุงรักษาระบบในระยะยาว  

                    จากนั้น นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้แทนกรมชลประทาน กราบบังคมทูลรายงานแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน โดยสรุปว่า โรงเรียนใช้น้ำในแปลงเกษตรจากฝายห้วยคลุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่วนบริเวณอาคารเรียน เนื่องจากมีระดับสูงกว่าฝายประมาณ ๒๐ เมตร จึงต้องใช้น้ำบาดาลที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการขุดเจาะให้     พร้อมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปัจจุบันมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ และมีภาระเรื่องค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่ง กรมชลประทานจะจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน และราษฎรบริเวณใกล้เคียงที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยการก่อสร้างระบบประปาบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมถังเก็บน้ำความจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำจากระบบประปาบาดาลเดิมที่มีอยู่ของโรงเรียน และเพื่อให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน และหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้เพียงพอตลอดทั้งปี

                   ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้ สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน พิจารณาจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน และได้มีการหารือกันถึงแนวทางการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดภาระค่ากระแสไฟฟ้า โดยมีพระราชกระแสถึงการดำเนินงานของกรมการพลังงานทหารที่สามารถช่วยสนับสนุนได้ จึงได้มีพระราชกระแสกับนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ว่าเห็นชอบด้วย และให้ประสานงานกับกรมการพลังงานทหาร ในการหาพลังงานทดแทน ได้แก่ โซลาเซลล์ เพื่อเป็นการลดค่ากระแสไฟฟ้า และให้สำนักงาน กปร. ร่วมกับกรมการพลังงานทหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน จัดทำโครงการน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการบริโภคสำหรับโรงเรียนตำรวจตระแวนชายแดนทั่วประเทศ โดยให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหินเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่อื่นต่อไป

                     จากนั้น เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการเรียนการสอนภาษาไทยเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ – ๔ สาธิตการเรียนการสอนห้องคอมพิวเตอร์ พลตำรวจโท ดร ปิ่นเฉลียว ประธานมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และคณะสโมสรโรตารี่ทวีวัฒนา โดยพลตำรวจตรี เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๑ เฝ้า ฯ น้อมเกล้า ฯ ถวายเครื่องกรองน้ำสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โครงการฝึกอาชีพนักเรียน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมพยาบาล อาคารเด็กเล็กก่อนวัยเรียน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กลุ่มอาชีพชุมชนโครงการฝึกอาชีพนักเรียน และกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จากนั้น เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และประชาชนที่มาเฝ้า ฯ รับเสด็จ พร้อมทั้งฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครู นักเรียน และหน่วยแพทย์พระราชทาน

สาธิตการสอนคอมพิวเตอร์

สาธิตการสอนภาษาไทย

กลุ่มอาชีพชุมชน


แปลงเกษตรอาหารกลางวัน


ที่มา : กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.