ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมอิมพิเรียลนราธิวาส จ.นราธิวาส

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและราษฎรในการวางแผนการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ การกำหนดขอบเขตพื้นที่ และการป้องกันควบคุมไฟป่า รวมทั้งแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขตพื้นที่ป่าพรุ โดยภาคเช้าเป็นการเสวนาใน 2 หัวข้อ คือ 1) การประกอบอาชีพ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎรบริเวณรอบพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง และแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร โดยผู้เสวนาจากตัวแทนหน่วยงาน ประกอบด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เกษตรจังหวัด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสภาเกษตรกรจังหวัด ซึ่งจะให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาใช้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพโดยไม่ต้องไปบุกรุกหรือใช้ประโยชน์จากป่าพรุอย่างเกื้อกูลกัน 2) การเสวนาในหัวข้อระเบียบข้อกฎหมายในพื้นที่พรุโต๊ะแดงทั้งในส่วนของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จากหน่วยงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สาขาปัตตานี) ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 13 (สาขานราธิวาส) และสำนักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าพรุ และในช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ป่าพรุเพื่อร่วมกันชี้แจงประเด็นปัญหาการดำเนินงาน การประกอบอาชีพ และข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของราษฎรทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันในการอนุรักษ์รักษาป่าพรุซึ่งเป็นป่าพรุผืนสุดท้ายให้คงความสมบูรณ์ต่อไป