ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงาน อาทิ โรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตร ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" โครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล โครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" การนี้นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จCr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.