ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมพู ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้า ฯ รับเสด็จCr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.