ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร.” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561

เดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ของบริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด(องค์กรคุณธรรม) จังหวัดราชบุรี จากนั้นประชุมปฏิบัติการแนวทางการสร้างเสริมจริยธรรมและการสร้างสุขภาวะในองค์กร ณ ห้องประชุม สสวท. จังหวัดเพชรบุรีCr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.