ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร.” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 เดินทางไปรับฟังการบรรยาย เรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน จากเจ้าหน้าที่อุทยานฯ สิรินธร

และร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรฎาคม 2561