ข่าวประชาสัมพันธ์

ราคากลาง : โครงการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 7 (12 กรกรฎาคม 2561)