Advisory Boards อดีตเลขาธิการ กปร. และที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)    นายสุเมธ  ตันติเวชกุล 
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๑)     
นายมนูญ  มุกข์ประดิษฐ์
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๒)

     
นายพิมลศักดิ์  สุวรรณทัต
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๓)


  นายสมพล  พันธุ์มณี 
 
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๕)
 นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ
 
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๖)


นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์   
 
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๗)
 หม่อมหลวงจิรพันธุ์  ทวีวงศ์
 
 
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๘
) นายจริย์  ตุลยานน์
 
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
  นายรุ่งเรือง  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
 
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.


 นายกิจจา  ผลภาษี 
 
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
 นายวีระ  วงศ์แสงนาค
 
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
นายสี่พร  มณีโชติ 
 ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
 นายปกรณ์  สัตยวณิช 
   ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
นางสาวศรีนิตย์  บุญทอง 
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
: ข้อมูล ณ มิถุนายน ๒๕๖๐