Executive Boards

 
Image title


นายดนุชา สินธวานนท์
เลขาธิการ กปร.


Image title
นายลลิต ถนอมสิงห์

รองเลขาธิการ กปร.

Image title
นายสมบูรณ์ วงค์กาด

รองเลขาธิการ กปร.

Image title
นายปวัตร์ นวะมะรัตน

รองเลขาธิการ กปร.

Image title

นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง

   ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ   

Image title


นางสาววัชรี วัฒนไกร

   ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาฯ    

Image title


นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล

   ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ   
: ข้อมูล ณ มิถุนายน ๒๕๖๐