Executive Directors and Directors
ผู้อำนวยการกอง 

นายสมศักดิ์  เพิ่มเกษร   
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ (ภาคกลาง)     

นายหทัย  วสุนันต์  
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒


(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)นายวิกรม  คัยนันทน์  
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓ (ภาคเหนือ)

นายศุภรัชต์  อินทราวุธ   
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่  ๔ (ภาคใต้)
นางพิชญดา  หัศภาค   
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

นางประพิณ  แก้วทอง   
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ
นางกมลินี  สุขศรีวงศ์   
ผู้อำนวยการกองศึกษาและขยายผล
การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ


นางสุพร  ตรีนรินทร์   
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
และวิเทศสัมพันธ์
นางศิริลักษณ์  ทัศนารมย์   
ผู้เชียวชาญ


นายภัททะพงศ์  เทียนศรี   
ผู้อำนวยการกองกิจกรรมพิเศษนายสุวิทย์  ดุลยะนันท์   
ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ


นางศศิพร  ปาณิกบุตร   
ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล

นายวัชระ  หัศภาค   
 ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ


ผู้อำนวยการกลุ่ม


 กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑
(ภาคกลาง)Image title

นางสาวณัฐดา ศุภสินธุ์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๑๑

Image title

นางสาวทิพย์กมล ศุภกุลฐิตาพัฒน์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๑๒

Image title

นายอภิศักดิ์ สรวิสูตร 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๑๓กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒ 
(ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ)นางสาวจินจะนะ  แก้วไทรแย้ม 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๒๑  Image title
นายปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๒๒

 กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
(ภาคเหนือ)Image title

Image title

นายดำรงค์ หินโม   
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๓๑

นายธนฤทธิ์  รัชตะประกร   
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๓๒


 กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
(ภาคใต้)
นายธเนศ  มณีกุล 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๔๑


Image title
นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๔๒


 กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ


นางสาวกาญจนา กำเนิดพันธ์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
กองศึกษาและขยายผล
การพัฒนาตามแนวพระราชดำริImage title
นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค 
ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


Image title

นางสาวสุดารัตน์ คุสินธุ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง


กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์


Image titleนางสาวธัญทิตตา นาครทรรพ  
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์

นางสาวศีต์กร  ตันกำแหง 
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

นายนรินทร์ กาญจนฤกษ์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา
กองติดตามประเมินผล


Image title
นางสาวเสาวลักษณ์ ควรพินิจ 
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามผลโครงการ


Image title
นางสาวจำเนียร เพียรไม่คลาย  
ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินผลโครงการ
กอง ประชาสัมพันธ์


Image title
    
ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


นายเอกชัย เพ็งสว่าง   
ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขาธิการ

นายสุวิทย์ ดุลยะนันท์ 
รักษาการกลุ่มนิติการนางสาวสุธัญญา ลีแวง    
ผู้อำนวยการการกลุ่มบริหารการเงินการคลัง
 และพัสดุ

Image title
นางศิริญญา ดิษฐบรรจง 
ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ
และบริหารทั่วไปกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


นายนพปฎล  มกุลกาญจน์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาวจุไรรัตน์  อินทร์โต
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นางสาวเกษร  บุญยกิจสมบัติ 
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

 กองกิจกรรมพิเศษ


นางสาวอรอนันต์ วุฒิเสน 
ผู้อำนวยการกลุ่มกิจกรรมพิเศษ: ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐