Privacy Policy

รอแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน กปร. (Privacy Policy)        ด้วย พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำและประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐ หรือโดยหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้

        สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้มีการดำเนินการต่างๆ กับข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้และเผยแพร่ ดังนั้น สำนักงาน กปร. จึงได้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือเจ้าของข้อมูลที่ติดต่อและให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงาน กปร. ได้ทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงาน กปร. ในการเก็บรักษา ใช้และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นสิทธิ ขั้นพื้นฐานสำคัญในความเป็นส่วนตัวของประชาชน โดยมีสาระสำคัญนโยบายฯ ดังนี้

        (๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

        (๒) คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล

        (๓) การระบุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม

        (๔) ข้อจำกัดในการนำเข้าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

        (๕) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

        (๖) การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ แนวปฏิบัติและนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

        (๗) การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล

        (๘) ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูล

        รายละเอียดตามเอกสารประกอบและสามารถศึกษาแนวปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน กปร. หัวข้อ “สำนักงาน กปร.” เมนูย่อย “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” (Privacy Policy) หรือที่ www.rdpb.go.th/rdpb/front/RDPBHistory.aspx?p=33

        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่        กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
(นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ)

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน กปร. 


        (๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด 

        ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๕๑ และภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยต้องให้เจ้าของข้อมูลรับทราบถึงประโยชน์จากการใช้ข้อมูลและวิธีการนำข้อมูลไปใช้

        (๒) คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล 

        ข้อมูลที่เก็บรวบรวมต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำข้อมูลที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลก่อน/ระหว่างประมวลผลเพื่อออกเป็นรายงานหรือจะนำเสนอในภาพรวม

  (๓) การระบุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม 

  การจัดทำข้อมูลที่กล่าวไว้ข้างต้นจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมให้ชัดเจนว่าข้อมูลที่ได้มานำไปใช้ประโยชน์เพื่ออะไร

  (๔) ข้อจำกัดในการนำเข้าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ 

  ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะต้องไม่มีการเปิดเผยให้ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือนำข้อมูลไปใช้ในกิจกรรมอื่นที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลที่กำหนดไว้และข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะได้รับการคุ้มครองตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๖ 

  (๕) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

  สำนักงาน กปร. กำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยต่างๆ ที่อาจทำให้ข้อมูลได้รับความเสียหายจากการเข้าถึง ใช้ ทำลาย ดัดแปลง/แก้ไข หรือสูญหาย หรือเปิดเผยโดยมิชอบ

  (๖) การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ แนวปฏิบัติและนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

  เพื่อให้เจ้าของข้อมูลหรือผู้ใช้บริการได้ทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางสำนักงาน กปร. จึงได้ทำการเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กปร. ซึ่งลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน กปร. ที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงาน กปร.


  (๗) การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล 

  เจ้าของข้อมูลมีหน้าที่จะต้องให้ข้อมูลแก่สำนักงาน กปร. และสำนักงาน กปร. จะแจ้งถึงความมีอยู่หรือไม่มีอยู่หรือรายละเอียดของข้อมูลเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยจะดำเนินการตามรูปแบบ วิธีการและระยะเวลาอันสมควร

  (๘) ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูล 

  สำนักงาน กปร. และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยหรือใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ ซึ่งได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบแล้วก่อนการจัดเก็บ  


สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานกปร.)

เลขที่2012 ซอยอรุณอัมรินทร์ 36 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2447-8500-6, โทรสาร 0-2447-8562

E-Mail: rdpbwebmaster@rdpb.mail.go.th

เว็บไซต์ www.rdpb.go.th

******************************************