ระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์เรียนรู้

     http://projects.rdpb.go.th

     คำอธิบาย : ข้อมูลโครงการอันเนื่องฯ และศูนย์เรียนรู้ต่างๆ พร้อมพิกัดแสดงสถานที่


ระบบประมวลพระราชดำริ โครงการอันเนื่องฯ และแนวคิดทฤษฎี

     http://km.rdpb.go.th/

     คำอธิบาย : ข้อมูลพระราชดำริ โครงการอันเนื่องฯ และแนวคิดทฤษฎี


ระบบติดตามความก้าวหน้าฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา

     http://petition.rdpb.go.th/

     คำอธิบาย : ข้อมูลฎีกาที่สำนักงาน กปร. ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไข


ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     http://rdpl.rdpb.go.th/

     คำอธิบาย : ระบบห้องสมุดหนังสือ วารสาร เล่มและอิเล็กทรอนิกส์


ระบบล้านภาพ ล้านถ้อยคำ ล้านเรื่องราว

     https://www.ourking.in.th/

     คำอธิบาย : ระบบนำเสนอภาพ วีดีทัศน์ เสียง เกี่ยวกับพระราชกรณ๊ยกิจ และโครงการ โดยประชาชนมีส่วนร่วมนำเสนอ


ระบบนิทรรศการเสมือนจริงเย็นศิระเพราะพระบริบาล

     http://yensiraphrophraboriban.com/

     คำอธิบาย : ระบบนำเสนองานนิทรรศการเย็นศีระเพราะพระบริบาล


ระบบโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     http://thvn.rdpb.go.th/

     คำอธิบาย : ระบบเผยแพร่เกี่ยวกับหญ้าแฝก


ระบบ Pacific Rim Vetiver Network

     http://prvn.rdpb.go.th/

     คำอธิบาย : ระบบเผยแพร่และข้อูมูลหญ้าแฝกภาษาอังกฤษ


ระบบโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ

     http://rdpbcamp.com/

     คำอธิบาย : ระบบแผยแพร่กิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ


ระบบงบประมาณและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     http://eproject.rdpb.go.th

     คำอธิบาย : ข้อมูลงบประมาณงบกลาง กปร. และติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. เข้ามารายงานผลรายไตรมาส


ระบบ Management Cockpit สำนักงาน กปร.

http://cockpit.rdpb.go.th/

คำอธิบาย : ระบบการนำเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารงานของสำนักงาน กปร.