RDPB Committees
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ประธาน กปร.

นายจรัลธาดา กรรณสูต
องคมนตรี
ที่ปรึกษา กปร.

ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

     โดยที่เป็นการสมควรแก่ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพ.ศ. ๒๕๓๔ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น    
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้    
   ข้อ ๑
ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘    
   ข้อ ๒
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป    
   ข้อ ๓
ให้ยกเบิกความในข้อ ๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก่ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน    
   ข้อ ๗
ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เรียกโดยย่อว่า กปร. ประกอบด้วย

 

๑)   นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
๒)   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
๓)   ปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ
๔)    ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
๕)   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
๖)   ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
๗)   ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
๘)   ราชเลขาธิการ
กรรมการ
๙)   เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
๑๐)  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
๑๑)  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการ
๑๒)  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
กรรมการ
๑๓)  ผู้บัญชาการทหารบก
กรรมการ
๑๔)  รองราชเลขาธิการที่ราชเลขาธิการมอบหมาย
กรรมการ
๑๕)  เลขาธิการ กปร.
กรรมการและเลขานุการ
๑๖)  รองเลขาธิการ กปร.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗)  ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงาน กปร.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก                                            
(ประยุกธ์  จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี